Julsaga Dag 8 Giúliá

"Amy Grant med låten Where Are You Christmas"
 
Inga av bilderna har egentligen något med Julsagan att göra. Denna kan dock vara lite i den riktningen då dessa produkter är ju färskvara där Julsagan äger rum. Idag blir det dock, pannkaka.
 
8 December 2019 Giúliá:
 
Kattis var fascinerad över hur duktig Giúliá och Maria var på att prata Engelska. Den övriga personalen pratade med portugesiska och hankade sig fram på kraftigt bruten Engelska. Hon gav dom all heder i alla fall att dom ansträngde sig för att göra sig förstådda. Det var i den andemeningen att hon bestämde sig att kunde dom så skulle hon minsann kunna lära sig portugesiskan behjälpligt också. Giúliá var ättling från en familj i Bavarien och hade vuxit upp i den södra delen av Brazilien där det fanns mest tyska familjer och tysk ättlingar. Hon kunde tala tyska flytande och likaså Engelska då hon hade skolats i Cambridge under ett antal år. Dessutom var hon dotter till en stark individ inom ett syndikat och det var väl kanske mest därför den övriga personalen hade extra respekt för henne. Kattis var lite orolig att hennes pappas inblandning kanske var anledningen till den enorma förmögenhet som hon nu ärvde. Det sista hon ville vara, var att bli indragen i  drog pengar.
 
Maria var som fast klistrad på henne denna dagen. Var hon gick, gick Maria och var hon satte sig, satte sig likaså flickan. Hon pratade hela tiden, berättade om pappan deras och hennes mamma och Kattis lyssnade intresserat om inte hon blev avbruten av Giúliá eller någon annan ur personalen. Man kunde väl egentligen inte klassa Giúliá som en del av personalen, utan mer som en administratör som dirigerade dagens händelser och översatte det den övriga personalen inte kunde få fram på engelska. Kattis och hon blev tvunget ta hand om det här med hennes pappas begravning då det egentligen hade gått längre tid innan en sån skulle ha ägt rum. Det bestämdes att den skulle då ske på Fredagen denna vecka. 2 dagar framåt i tiden. Då konstaterade Giúliá att det kanske vore på sin plats med en tur till huvudstaden för inköp av lämpliga begravningskläder och annat som traditionsenligt användes på en begravning, men också skulle ha lite av en Svensk prägel. Sagt och gjort kallades både pilot och chafför till helicoptern och det tre damerna tog plats på passagerar plats medan det två herrarna satt fram vid spakarna. Kattis som var iklädd shorts, linne och en löst hängande tröja med fötterna inpaketerade i ett par Niké skor. Hon kände sig nästan lite naken med tanke på hur Maria och Giúliá var klädda. Maria skrattade åt Kattis och försäkrade henne att det var nog en av det vanligast klädsel stilar man kunde ha där. Det var ju så varmt.
 
Giúliá lutade sig tillbaka i sätet och tittade ut och så erkände hon till Kattis att detta var inte en av hennes favorit moment. Hon var livrädd för att flyga numera efter att ha sett resultatet av flygolyckan som Maria's mamma hade avlidit i. Det lätta flygplanet hade exploderat i ett eldklot när det slog i marken och enligt utrednings experterna måste dom flesta ha överlevt själva kraschen, men avled av eld explosionen. Det var något som hon inte ville uppleva. Maria tyckte dock att, var det dags att dö i en olycka så var deras tur kommen och verkade väldigt oberörd av det hela. Kattis blev lite undrande om hon möjligtvis led av förnekelse syndrom eller PTSD. ( mer imorgon...)
 

English:
 
None of the pictures has anything to with the actual story. This one on the other hand can be said to have some aspects to the story in that the produce in picture is found natively where the story is taking place. Today however I will be eating pancakes.
 
8 December 2019 Giúliá:
 
Cathy was fascinated by how good Giulia and Maria were in speaking English. The other staff spoke portugese and tried to make themselves understood in heavily broken English. She gave them all the credit that they made an effort to make themselves understood. It was in that spirit that she decided that since they could, she would certainly make an effort to learn portugese reasonably too. Giulia was a descendant of a family in Bavaria and had grown up in the southern part of Brazil where there was most German families and German descendants. She could speak fluent German and English as well as having been schooled in Cambridge for a number of years. In addition, she was the daughter of a strong individual within a syndicate and it was most probablythe reason the rest of the staff had extraordinary respect for her. Cathy was a little worried about her father's probable involvement maybe was the reason for the huge fortune that she inherited. The last thing she wanted to be, was to become embroiled in drug money.
 
Mary was glued to her that day. Where she went, Mary went, and where she sat down, likewise did the girl. She talked all the time, talked about their father and her mother and Cathy listened with interest unless she was interrupted by Giulia or any other member of staff. One maybe could not really classify Giulia as part of the staff, but more as an administrator who conducted the day's events and translated it to the rest of the staff that could not quite understand the English. Cathy and she was forced to take care of matters with her father's funeral, since it actually had gone longer time than one of those normally would have occurred. It was determined that it would happen on Friday this week. In 2 days time. Giulia said that it might be appropriate with a trip to the capital for the purchase of appropriate funeral clothes and other traditionally used items at a funeral, but that it should also have a bit of a Swedish touch. Said and done both the pilot and chauffeur were called to the helicopter and the three ladies took their places on the passenger seats while the two men sat in the pilot seat. Cathy was wearing shorts, tank top and a loose shirt with feet in a pair of Nike shoes. She felt almost a little naked considering how Maria and Giulia were dressed. Maria laughed at Cathy and assured her that it was probably one of the most common clothing styles she could be wearing there. It was so hot.
 
Giulia leaned back in her seat and looked out, and then she admitted to Cathy that this was not one of her favorite moments. She was terrified of flying now after seeing the result of the plane crash that Maria's mother had died in. The light aircraft had exploded in a fireball when it hit the ground and the investigation experts told most of them have survived the crash, but died by the firey explosion. It was something she did not want to experience. Maria felt that, if it was time to die in an accident, it was their destiny and seemed very indifferent to it all. Cathy could not help wondering if she possibly suffered from denial syndrome, or PTSD. (More tomorrow ...)
 
Godmorgon och Goddag från Bloggen.
 
.